Hướng dẫn kỹ năng thoát khỏi những tình huống mà hàng ngày chúng ta vẫn đang đối mặt